Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Beleggingen en overige baten en lasten

Overhead

Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto-inkomsten van de gemeentelijke beleggingen en de netto-opbrengst van de bespaarde rente over het eigen vermogen. Ook de posten onvoorzien en saldi kostenplaatsen vallen onder dit programma. Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie is onderstaand een overzicht van de kosten van overhead opgenomen.

Totaal

Centrale overhead

22.961.709

Sectorale overhead

10.278.846

Afdelingsoverhead

3.611.963

Huisvestingskosten dislocaties

1.045.589

TOTAAL OVERHEAD BRUTO

37.898.107

Overhead Grondbedrijf

-992.756

Overhead Investeringen

-1.740.912

Inkomsten

-1.556.462

TOTAAL OVERHEAD NETTO

33.607.976