Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Financiering

Rente toerekening

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten bedragen € 5,1 miljoen, terwijl deze begroot waren op € 4,9 miljoen. De gemeente financiert haar liquiditeitspositie zo veel mogelijk kort met kasgeldleningen. Deze leningen kennen sinds enkele jaren een negatieve rente. Als gemeente ontvangen we derhalve een rentevergoeding als we geld lenen. Sinds medio 2018 is de liquiditeitspositie van de gemeente echter positief. Daarmee vervalt de noodzaak om kasgeldleningen aan te trekken en ontvangen we geen rentevergoeding meer, hetgeen de hogere rentekosten verklaart.

De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente. Conform begroting is een omslagpercentage gehanteerd van 0,5%. Omdat we werken met een afronding ontstaat een verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit is het renteresultaat en deze bedraagt € 1,3 miljoen negatief, hetgeen € 0,8 miljoen meer is dan begroot. In de begroting is abusievelijk nog € 0,8 miljoen rente toegerekend aan verstrekte leningen. De boekhoudregels van de gemeente staan dit echter niet toe. Overigens leidt dit op totaal niveau niet tot een nadeel. Tegenover het lagere renteresultaat, staan voordelen van lagere rentekosten op diverse programma's.

ga terug