Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Overzicht van baten en lasten

Baten

Baten

In overleg met onze accountant hebben we de cijfers van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 gecorrigeerd voor het aandeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch in de werkzaamheden van de centrumfunctie WMO en Jeugd. Zo worden dubbeltellingen voorkomen.

ga terug