Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bijlagen

Afdoening resultaten rekenkameronderzoek

De rekenkamercommissie heeft in 2018 twee onderzoeken afgerond, namelijk:

  1. Risicocommunicatie, vervoer gevaarlijke stoffen per spoor.
  2. Goede raad voor de Omgevingswet, onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.

ad A). Risicocommunicatie, vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
De gemeenteraad heeft het rapport van de rekenkamercommissie behandeld in de raadsvergadering van 3 juli 2018. Het onderzoek heeft geleid tot een verzoek van de gemeenteraad aan het college om nader geïnformeerd te willen worden over de verbeteringen in de risicocommunicatie. En over de wijze waarop de aanbevelingen uit het rapport zijn opgepakt.
Afdoening
In januari 2019 stuurde het college een brief aan de raad met zijn reactie op het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. Hierin staat onder meer dat er samen met de veiligheidsregio risicocommunicatie plaats gaat vinden over de gevaren van transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor. Daarnaast wordt - om goed inzicht te hebben op de risico’s - een spoorschouw gehouden. Bovendien wordt het uitvoeringskader externe veiligheid geactualiseerd. Hierbij wordt geanticipeerd om de Omgevingswet.

ad B). Goede raad voor de Omgevingswet, onderzoek van vijf Brabantse Rekenkamer(commissie)s naar de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet.
De gemeenteraad heeft de onderzoeksresultaten betrokken bij de behandeling van het raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie ‘s-Hertogenbosch in de raadsvergadering van 11 september 2018. De bevindingen zijn dus niet afzonderlijk geagendeerd.
Het college is met de voorbereidingen van de Omgevingswet en de uitvoering van het raadsbesluit aan de slag.

ga terug