Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma

Naam programma

Taakveld

Naam taakveld

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Bestuursorganen en -ondersteuning

0.1

Bestuur

15.668

5.405

-10.263

0.10

Mutaties reserves

224

513

290

Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning

15.892

5.918

-9.973

Dienstverlening

0.10

Mutaties reserves

275

270

-5

0.2

Burgerzaken

6.593

4.797

-1.795

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

249

188

-61

Totaal Dienstverlening

7.117

5.255

-1.861

Veiligheid

0.10

Mutaties reserves

220

518

299

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

7.708

83

-7.625

1.2

Openbare orde en veiligheid

8.309

1.713

-6.596

2.1

Verkeer en vervoer

1.735

1

-1.734

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.984

357

-1.627

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

19

6

-13

Totaal Veiligheid

19.975

2.678

-17.297

Onderwijs

0.10

Mutaties reserves

12.973

7.230

-5.743

4.1

Openbaar basisonderwijs

651

3

-648

4.2

Onderwijshuisvesting

25.593

20.472

-5.122

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

17.399

10.209

-7.190

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

458

17

-441

Totaal Onderwijs

57.074

37.932

-19.143

Cultureel klimaat

0.10

Mutaties reserves

436

1.550

1.114

3.4

Economische promotie

920

461

-459

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

13.820

609

-13.211

5.4

Musea

855

88

-767

5.6

Media

3.675

0

-3.675

Totaal Cultureel klimaat

19.705

2.708

-16.997

Gezonde stad

0.10

Mutaties reserves

12.968

20.472

7.505

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.626

430

-14.195

6.2

Wijkteams

5.243

1.408

-3.836

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.976

0

-4.976

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

36.090

15.028

-21.062

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

124.350

118.274

-6.076

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

40.593

2.648

-37.944

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

42.831

14.274

-28.557

7.1

Volksgezondheid

6.753

81

-6.672

Totaal Gezonde stad

288.428

172.615

-115.813

Sterke wijken

0.10

Mutaties reserves

2

499

497

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.949

104

-6.844

6.2

Wijkteams

0

0

0

Totaal Sterke wijken

6.951

603

-6.347

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

0.10

Mutaties reserves

1.717

1.809

92

6.2

Wijkteams

7.219

99

-7.119

Totaal Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

8.936

1.908

-7.028

Wonen en werkomgeving

0.10

Mutaties reserves

14.509

10.441

-4.068

2.1

Verkeer en vervoer

12.524

2.089

-10.435

2.4

Economische havens en waterwegen

2.009

0

-2.009

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

371

0

-371

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.544

554

-9.991

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

500

0

-500

8.1

Ruimtelijke ordening

3.228

146

-3.082

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

40.821

46.732

5.912

8.3

Wonen en bouwen

9.291

7.276

-2.016

Totaal Wonen en werkomgeving

93.798

67.238

-26.560

Bereikbare stad

0.10

Mutaties reserves

-86

2.431

2.517

0.63

Parkeerbelasting

0

15.001

15.001

2.1

Verkeer en vervoer

12.435

453

-11.982

2.2

Parkeren

13.592

3.217

-10.375

2.4

Economische havens en waterwegen

183

114

-68

2.5

Openbaar vervoer

479

256

-223

Totaal Bereikbare stad

26.602

21.471

-5.131

Sport en recreatie

0.10

Mutaties reserves

86

1.301

1.215

5.1

Sportbeleid en activering

4.187

1.072

-3.115

5.2

Sportaccommodaties

12.042

3.549

-8.492

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

394

65

-329

Totaal Sport en recreatie

16.708

5.987

-10.721

Milieu respecterende ontwikkelingen

0.10

Mutaties reserves

1.070

1.472

402

7.2

Riolering

8.360

10.720

2.360

7.3

Afval

31.638

34.530

2.892

7.4

Milieubeheer

4.753

1.886

-2.867

Totaal Milieu respecterende ontwikkelingen

45.821

48.608

2.787

Cultuurhistorische kwaliteit

0.10

Mutaties reserves

243

334

91

5.4

Musea

5.004

222

-4.782

Totaal Cultuurhistorische kwaliteit

5.247

556

-4.691

Ruimte voor bedrijvigheid

0.10

Mutaties reserves

208

1.731

1.523

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

299

0

-299

2.3

Recreatieve havens

9

6

-4

3.1

Economische ontwikkeling

6.030

4.272

-1.758

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

478

345

-133

3.4

Economische promotie

414

0

-414

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

38

50

12

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.302

1.877

-425

5.4

Musea

655

185

-470

5.5

Cultureel erfgoed

737

689

-47

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

20

6

-14

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.591

1.628

37

6.2

Wijkteams

32

43

11

6.5

Arbeidsparticipatie

102

145

43

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

110

247

136

Totaal Ruimte voor bedrijvigheid

13.025

11.224

-1.801

Werk en inkomen

0.10

Mutaties reserves

4.505

3.221

-1.284

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.342

1.785

-557

6.2

Wijkteams

688

0

-688

6.3

Inkomensregelingen

75.615

68.008

-7.606

6.4

Begeleide participatie

23.077

328

-22.749

6.5

Arbeidsparticipatie

10.768

1.646

-9.121

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.086

659

-2.428

Totaal Werk en inkomen

120.080

75.648

-44.432

Beleggingen en overige baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

9.005

8.317

-689

0.4

Overhead

44.765

11.157

-33.608

0.5

Treasury

11.948

23.270

11.322

0.8

Overige baten en lasten

2.330

1.916

-414

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

Totaal Beleggingen en overige baten en lasten

68.048

44.660

-23.389

Gemeentelijke belastingen

0.61

OZB woningen

0

29.155

29.155

0.62

OZB niet-woningen

0

9.332

9.332

0.64

Belastingen overig

6.772

4.915

-1.856

3.4

Economische promotie

0

1.220

1.220

6.3

Inkomensregelingen

1.358

15

-1.343

Totaal Gemeentelijke belastingen

8.130

44.637

36.507

Algemene uitkering gemeentefonds

0.10

Mutaties reserves

2.659

0

-2.659

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

275.040

275.040

Totaal Algemene uitkering gemeentefonds

2.659

275.040

272.382

Totaal

824.196

824.687

491

ga terug