Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

WNT-verantwoording 2018

De WNT is van toepassing op Gemeente 's-Hertogenbosch. Het voor Gemeente 's-Hertogenbosch toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1

Woestenberg I.

Amesz W.

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

169.235

118.213

Beloningen betaalbaar op termijn

18.500

18.091

Subtotaal

187.735

 136.304

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

187.735

136.304

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t

Gegevens 2017

bedragen x € 1

Woestenberg I.

Amesz W.

Functiegegevens

Secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

140.295

122.399

Beloningen betaalbaar op termijn

17.872

16.975

Subtotaal

158.167

 139.374

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

Totale bezoldiging

158.167

139.374

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug