Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

-

Overige kasgeldleningen

-

55,0

55,0

Banksaldi

13,0

2,6

2,6

Overige schulden

23,6

23,3

23,3

36,6

80,9

80,9

De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 14,4 miljoen (2017: € 21,4 miljoen), loonbelasting 6,7 miljoen (2017: € 0,3 miljoen) en overige schulden € 2,2 miljoen (2017: 1,6 miljoen).

ga terug