Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Obligatieleningen

120,0

105,0

105,0

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

47,0

47,0

222,2

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

149,7

155,2

-

 1. Binnenlandse bedrijven

-

-

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

20,0

20,0

-

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

-

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

-

-

Door derden belegde gelden

1,3

1,3

1,3

Waarborgsommen

0,5

0,4

0,4

338,5

328,9

328,9

In de beginbalans heeft een reclassificatie plaatsgevonden binnen de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De mutatie heeft geen gevolgen voor de totaalstand.

In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen over de wijze waarop de gemeente is gefinancierd.

Rentelast 2018

Obligatieleningen

1,0

Onderhandse leningen van:

 1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0,8

 1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

3,3

 1. Binnenlandse bedrijven

-

 1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel am van de Wet financiering decentrale overheden

0,1

 1. Overige binnenlandse sectoren

-

 1. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

Door derden belegde gelden

-

Waarborgsommen

-

Totaal

5,2

ga terug