Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

9. Voorzieningen

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Voorzieningen

65,3

70,3

70,3

65,3

70,3

70,3

Het verloop ziet er als volgt uit:

Totaal

Stand 1 januari 2018

70,3

Toevoegingen ten laste van de exploitatie

29,8

Vrijval ten gunste van de exploitatie

-0,1

Aanwendingen

-34,7

Stand 31 december 2018

65,3

Voor een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen die is opgenomen in de bijlagen behorende bij deze jaarrekening. Deze staat toont het verloop per voorziening gedurende het jaar. Tevens is de aard en reden van elke voorziening vermeld.

ga terug