Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

24,6

24,8

24,8

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

-

Overige verstrekte kasgeldleningen

1,1

1,4

1,4

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

-

-

-

Rekening-courantverhouding met het Rijk

-

-

-

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

1,6

1,2

1,2

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd < 1 jaar

-

-

-

Overige vorderingen

5,7

5,1

5,1

Overige uitzettingen

15,0

36,2

36,2

48,0

68,7

68,7

Vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit een vordering op de belastingdienst van € 20,6 miljoen. (2017: € 19,9 miljoen) in het kader van het BTW-compensatiefonds (BCF). Daarnaast hebben in 2018 het restant van een afrekening BTW Stadskantoor opgenomen van € 0,4 miljoen (2017: € 4,2 miljoen), vorderingen op het ministerie van BZK van € 1,5 miljoen (2017: € 0,6 miljoen) en VPB 2016-2018 van € 2,0 miljoen. De overige vorderingen betreffen belastingdebiteuren €5,7 miljoen (2017: € 5,2 miljoen).
De overige uitzettingen bevatten de debiteuren ten bedragen van € 15,0 miljoen (2017: 36,2 miljoen). Op het saldo van de debiteuren is een bedrag van € 7,9 miljoen (2017: € 8,7 miljoen) uit hoofde van voorzichtigheid voor oninbaarheid in mindering gebracht.

ga terug