Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

4. Voorraden

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Grond- en hulpstoffen

-

-

-

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

34,1

38,2

38,2

Gereed product en handelsgoederen

0,2

0,1

0,1

Vooruitbetalingen

-

-

-

34,3

38,3

38,3

Het verloop van de bouwgronden in exploitatie is als volgt:

Stand 1 januari 2018

38,2

Vermeerderingen

18,4

Verminderingen

-/- 22,5

Stand 31 december 2018

34,1

Het verloop van de bouwgronden in exploitatie is als volgt:

De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie 31 december 2018

€ 34,1 miljoen

De geraamde nog te maken kosten

€ 93,7 miljoen

De geraamde nog te realiseren opbrengsten

€ 153,3 miljoen

Het geraamde eindresultaat

€ 25,5 miljoen

Ultimo 2018 kent de gemeente 's-Hertogenbosch 28 grondexploitatiecomplexen. Per complex is een grondexploitatiebegroting opgesteld. Ten behoeve van deze jaarrekening zijn deze grondexploitatiebegrotingen wederom geactualiseerd. Dit leidt tot actuele inschattingen van de te verwachten kosten en opbrengsten. De hier aangegeven geraamde opbrengsten en geraamde nog te maken kosten zijn een optelling van de geraamde bedragen van de 28 grondexploitatiecomplexen tezamen.

Hierbij passen wij de financiële grondslagen toe die elders in deze jaarrekening zijn opgenomen. Deze grondslagen zijn in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de interpretatie hiervan door de commissie BBV.
Ter beperking van het risico gaan wij uit van voorzichtige inschattingen van de nog te realiseren opbrengsten en nog te maken kosten. Hoofdmoot van de nog te maken kosten zijn de kosten van bouw- en woonrijpmaken. Hierbij hanteren wij actuele civieltechnische ramingen en beoordelen wij periodiek of deze ramingen nog steeds actueel zijn of herzien dienen te worden. Voor de toekomstige mogelijke kostenstijging rekenen we met een inflatiepercentage van 2% op jaarbasis. In de grondexploitatiebegrotingen voor deze jaarrekening hanteren wij het gemiddelde rentepercentage over 2018, zijnde 0,49%.
De geraamde opbrengsten uit grondverkopen baseren wij op het te realiseren bouwprogramma in het plangebied. Ten aanzien van de industrieterreinen hanteren we hierbij een gemiddelde afzet van 1,5 ha per jaar en eens per 3 jaar een “grote vis” van 3 ha.. De geplande woningbouw in onze grondexploitaties maakt onderdeel uit van de totale woningbouwcapaciteit binnen onze gemeente. Deze capaciteit is benodigd om te voldoen aan de voorziene woningbehoefte binnen ‘s-Hertogenbosch. Hierbij houden wij o.a. rekening met de binnen de gemeente door de raad vastgestelde uitgangspunten inzake te realiseren aandelen sociale huur en koop. Onze opbrengsten indexeren wij uit voorzichtigheid niet.

Per grondexploitatiebegroting wordt het saldo van de kosten en opbrengsten op eindwaarde bepaald. Dit is het verwachte resultaat aan het eind van het project. Conform de Nota Bovenwijks wordt een deel van dit resultaat op termijn afgedragen aan de reserve Grote Werken. Op dit moment ramen wij deze afdracht op € 4,1 miljoen (eindwaarde).
De verwachte einddatum per project verschilt. Daarom becijferen wij de contante waarde van alle geraamde eindresultaten tezamen. Dit berekenen wij op basis van een disconteringsvoet van 2%. Dit is overeenkomstig de disconteringsvoet die de Commissie BBV voorschrijft voor het berekenen van de contante waarde voor negatieve grondexploitaties.

Voor de Bouwgronden in Exploitatie (BIE) met een verwacht negatief resultaat hebben wij ultimo 2018 een verliesvoorziening getroffen op contante waarde ter grootte van € 33,1 miljoen (2017: 38,7 miljoen). Deze voorziening is op de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de BIE.

Zie ook paragraaf Grondbeleid.

ga terug