Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

3. Financiële vaste activa

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Kapitaalverstrekking aan:

  1. Deelnemingen

19,8

19,8

19,8

  1. Gemeenschappelijke regelingen

-

-

  1. Overige verbonden partijen

-

-

Leningen aan:

  1. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

5,8

5,8

5,8

  1. Woningbouwcorporaties

3,7

4,1

4,1

  1. Deelnemingen

54,7

56,4

56,4

  1. Overige verbonden partijen

-

-

-

Overige langlopende leningen

111,9

111,0

111,0

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd > 1 jaar

-

-

-

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

0,9

1,4

1,4

196,8

198,5

198,5

In de beginbalans hebben reclassificaties plaatsgevonden tussen de verschillende onderdelen van de financiële activa. Deze reclassifcaties hebben geen gevolgen voor het totaal van de financiële vaste activa.

De volgende nieuwe leningen zijn verstrekt:

Lening Jheronimus Academy Data Science

1,0 miljoen

De volgende, grootste, aflossingen werden ontvangen:

Bossche Investeringsmaatschappij

1,0 miljoen

Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten

0,5 miljoen

Een aantal posten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa zijn deels of geheel voorzien:

Voor de nv Ontwikkelingsmaatschappij Sport & Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch is een voorziening opgenomen voor een bedrag van € 4,5 miljoen.

Op 1 januari 2019 is € 3,4 miljoen daarvan aangewend voor de overname van de aandelen van Libema in de Verhuurmaatschappij. 

In de raadsvergadering van mei 2016 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 8,0 miljoen aan het Bossche Investeringsfonds (reg. nr. 5572416). Hiervan is gedurende 2016 € 2,5 miljoen verstrekt in de vorm van een lening. Dit bedrag is geheel voorzien door het doorvoeren van een duurzame waardevermindering op dit actief, zoals verwoord in artikel 65 lid 1 van het BBV. Reden hiervoor is de lange looptijd van de lening en de grote mate van onzekerheid over de terugbetaling van de lening.

ga terug