Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

2. Materiële vaste activa

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

  1. Investeringen met een economisch nut

529,5

539,6

539,6

  1. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

97,4

96,2

96,2

  1. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

158,8

155,0

155,0

785,7

790,8

790,8

2a. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2018

130,6

2,3

550,0

6,6

5,2

62,1

15,7

772,5

Investeringen

1,0

-

9,2

0,7

0,6

5,3

2,0

18,8

Desinvesteringen (-)

-

-

-6,1

-

0,1

-16,7

0,1

-22,6

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-4,9

-

-1,4

-

-

-0,8

-

-7,1

Aanschafwaarde 31 december 2018

126,7

2,3

551,7

7,3

5,9

49,9

17,8

761,6

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2018

6,0

1,6

168,6

1,9

3,5

45,9

5,4

232,9

Afschrijvingen

0,4

0,1

15,0

0,1

0,5

4,7

1,1

21,9

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-6,1

-

-

-16,7

0,1

-22,7

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2018

6,4

1,7

177,5

2,0

4,0

33,9

6,6

232,1

Boekwaarde 1 januari 2018

124,6

0,7

381,4

4,7

1,7

16,2

10,3

539,6

Boekwaarde 31 december 2018

120,3

0,6

374,2

5,3

1,9

16,0

11,2

529,5

De bruto investeringen bedragen € 18,8 miljoen, hierop is € 7,1 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

Grasso kantoor

1,2

Groote Wielen (Noord-Oost hoek)

0,9

TAP asbestsanering en achterstallig onderhoud

1,0

Pompen en Verlouw

0,5

De Driestroom en Rozenpoortje

2,4

Openbare verlichting

0,6

TF Deutersestraat

1,0

Kwekkelstijn, overkapping buitenbad

1,3

Vervanging kantoormeubilair 2015

0,8

Werkplek

0,6

Infrastructuur

0,6

Servers

0,6

Maaspoort S&E

0,5

Diverse binnensportaccommodaties

0,5

De desinvesteringen bedragen € 22,6 miljoen. De grootste desinvesteringen zijn:

Aanschaf nieuw heffingensysteem

1,2

Glasvezelring

0,5

Digitalisering

0,8

Kantoorautomatisering

0,6

Automatiseringsplan 2009

1,0

Technische architectuur

7,6

Midoffice

0,9

2b. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven,  is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2018

9,3

-

17,1

104,4

18,6

12,8

-

162,2

Investeringen

-

-

-

2,5

2,7

0,6

-

5,8

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Aanschafwaarde 31 december 2018

9,3

-

17,1

106,9

21,3

13,4

-

168,0

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2018

1,1

-

6,9

35,6

16,0

6,4

-

66,0

Afschrijvingen

-

-

0,3

2,7

0,8

0,8

-

4,6

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2018

1,1

-

7,2

38,3

16,8

7,2

-

70,6

Boekwaarde 1 januari 2018

8,2

-

10,2

68,8

2,6

6,4

-

96,2

Boekwaarde 31 december 2018

8,2

-

9,9

68,6

4,5

6,2

-

97,4

De bruto investeringen bedragen € 5,8 miljoen, hierop is € 0 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht. De belangrijkste investeringen betreffen:

Vervanging riolering algemeen

1,7

2c. Het verloop van de materiële vaste activa investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut is als volgt:

Gronden en terreinen

Woon ruimten

Bedrijfs gebouwen

Grond-, weg-, en waterbouw kundige werken

Vervoer middelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2018

-

0,4

-

230,0

-

-0,2

1,9

232,1

Investeringen

-

-

-

15,3

-

-

0,2

15,5

Desinvesteringen (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

In mindering gebrachte reserves (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-

-

-4,7

-

-

-

-4,7

Aanschafwaarde 31 december 2018

-

0,4

-

240,7

-

-0,2

2,1

242,9

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2018

-

0,2

-

76,4

-

-0,1

0,6

77,1

Afschrijvingen

-

-

-

6,9

-

-

0,1

7,0

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2018

-

0,2

-

83,3

-

-0,1

0,7

84,1

Boekwaarde 1 januari 2018

-

0,2

-

153,6

-

-0,1

1,2

155,0

Boekwaarde 31 december 2018

-

0,2

-

157,4

-

-0,1

1,4

158,8

De bruto investeringen bedragen € 15,8 miljoen, hierop is € 4,7 miljoen aan bijdragen van derden in mindering gebracht alsmede € 0,3 miljoen onttrekking aan reserves. De belangrijkste investeringen betreffen:

Vernieuwing in oude wijken

1,8

Schutskamp

0,6

Vitalisering

3,3

Sluis en brug Engelen electrische installatie

0,6

TF Deutersestraat infra

1,3

Orthen-links/Orthenpoort (pilot IV)

1,0

Uitwerking koersnota openbaar vervoer

1,3

Fietspaden 2014-2016

1,8

Openbare ruimte KOM Rosmalen

1,3

De belangrijkste bijdragen van derden zijn:

Orthen-links/Orthenpoort (pilot IV)

1,0

Uitwerking koersnota openbaar vervoer

0,8

Fietspaden 2014-2016

1,1

TF Deutersestraat bijdrage BDU provincie

2,0

Tot en met 2016 werden reserves die dienen ter dekking van investeringen met een maatschappelijk nut op het moment van activeren direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Vanaf 2017 is dat niet meer toegestaan.  In plaats daarvan worden de investeringen bruto geactiveerd en dekken we de afschrijvingen uit de reserves. Budgettair heeft dit geen effect.

Naast diverse gronden van het grondbedrijf is tevens de Brabanthallen verpacht. De totale boekwaarde van in erfpacht gegeven activa bedraagt € 3,7 miljoen.

ga terug