Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

1. Immateriële vaste activa

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

6,8

7,6

7,6

6,8

7,6

7,6

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2018

-

0,6

22,0

22,6

Investeringen

-

0,1

0,2

0,3

Desinvesteringen (-)

-

-

-1,1

-1,1

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief (-)

-

-0,1

-

-0,1

Aanschafwaarde 31 december 2018

-

0,6

21,0

21,6

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2018

-

0,6

14,4

15,0

Afschrijvingen

-

-

1,0

1,0

Afschrijvingen desinvestering (-)

-

-

-1,1

-1,1

Duurzame waardeverminderingen

-

-

-

-

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2018

-

0,6

14,2

14,8

Boekwaarde 1 januari 2018

-

-

7,6

7,6

Boekwaarde 31 december 2018

-

-

6,8

6,8

ga terug