Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Balans

ACTIVA

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Vaste activa

 1. Immateriële vaste activa

6,8

7,6

7,6

 1. Materiële vaste activa

785,7

790,8

790,8

 1. Financiële vaste activa

196,8

198,5

198,5

Totaal vaste activa

989,3

996,9

996,9

Vlottende activa

 1. Voorraden

34,3

38,3

38,3

 1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

48,0

68,7

68,7

 1. Liquide middelen

0,1

0,1

0,1

 1. Overlopende activa

35,0

35,0

35,0

Totaal vlottende activa

117,4

142,1

142,1

Totaal generaal

1.106,7

1.139,0

1.139,0

PASSIVA

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Vaste passiva

 1. Eigen vermogen

582,4

583,0

583,0

 1. Voorzieningen

65,3

70,3

70,3

 1. Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

338,5

328,9

328,9

Totaal vaste passiva

986,2

982,2

982,2

Vlottende passiva

 1. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

36,6

80,9

80,9

 1. Overlopende passiva

83,9

75,9

75,9

Totaal vlottende passiva

120,5

156,8

156,8

Totaal generaal

1.106,7

1.139,0

1.139,0

Borgstellingen en garantstellingen

80,3

80,4

80,4

Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen.
In de jaarrekening van 2017 is voor OMO de garantstelling niet juist gepresenteerd. In 2018 is dat gecorrigeerd op de beginbalans van € 45,2 miljoen naar € 57,5 miljoen.

ga terug