Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Grondbeleid

Conclusie

De in de vorige paragraaf aangeven cijfers tonen de financiële positie van het grondbedrijf. Dit kan als volgt worden samengevat (bedragen x € 1 mln.):

Boekwaarde & voorzieningen

2017

2018

Boekwaarde

164,8

153,5

Voorziening BIE’s

38,7

32,8

Voorziening Heesch West

25,3

25,3

Algemene reserve

2017

2018

Huidige stand van de reserve

18,3

22,8

-/- gewenste stand vanwege risicoprofiel

23,7

23,9

Saldo

-/- 5,4

-/- 1,1

Geraamd eindresultaat

2017

2018

Verwachting positieve resultaten BIE’s

17,1

18,8

Hierbij trekken wij de volgende conclusies:

  1. De financiële positie van het grondbedrijf verbetert zich net als vorig jaar als gevolg van de gunstige marktontwikkelingen. Dit is conform wat wij gemeld hebben in de managementrapportage van eind vorig jaar. Dit positieve beeld zien wij op de korte termijn niet wijzigen, maar er zijn een aantal signalen die duiden op onzekere financiële ontwikkelingen voor de langere termijn. Dit zijn onder andere de stijgende woningprijzen, de sterk stijgende bouwkosten en het gebrek aan materiaal en personeel binnen de bouwsector. Met deze risico’s dient rekening te worden gehouden bij de beoordeling van de financiële positie van het grondbedrijf. Het huidige positieve financiële beeld van het grondbedrijf is terug te zien in een hogere algemene reserve, een lagere boekwaarde en een hoger geraamd eindresultaat.
  1. De algemene reserve is het afgelopen jaar gegroeid als gevolg van gunstige marktontwikkelingen en door het terugdraaien van reeds betaalde vennootschapsbelasting. De algemene reserve is echter nog niet op het gewenste peil. We schatten in dat met de verwachte positieve resultaten van de grondexploitaties de reserve de komende jaren weer op het gewenste peil kan worden gebracht.
  1. Bij een grondbedrijf gaan de investeringen voor de baat uit. De boekwaarde van het grondbedrijf gecorrigeerd voor de getroffen voorzieningen bedraagt circa € 120 miljoen. Wij gaan ervan uit dat we deze boekwaarde op termijn volledig gaan terugverdienen met de verkoop van gronden binnen onze lopende grondexploitaties en het in ontwikkeling nemen dan wel de verkoop van onze overige gronden en panden.
  1. De huidige marktontwikkeling vertaalt zich in het bovenstaande positieve financiële beeld. Maar door politieke, economische en internationale ontwikkelingen kan dit perspectief omslaan. Zeker bij de bedrijventerreinen, in het bijzonder Heesch West, blijft sprake van onzekerheid. Bij het ramen en waarderen van de grondexploitaties houden we rekening met deze risico’s. Daarnaast houden we de algemene reserve van het grondbedrijf aan om de risico’s op te kunnen vangen.
ga terug