Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Grondbeleid

Inleiding

De kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd in de Nota Grondbeleid die door uw raad begin 2018 is vastgesteld. Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is het, ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het oppakken of ondersteunen van ontwikkelinitiatieven. Afhankelijk van de situatie voert de gemeente een actief grondbeleid. Op basis van factoren als grondposities, gemeentelijke doelstellingen, mogelijkheid tot sturing, risicoprofiel en verwacht financieel resultaat wordt, de afweging gemaakt welke vorm van grondbeleid wordt toegepast (actief, faciliterend of een mengvorm). Daarbij voeren wij een solide (voorzichtig) financieel beleid voor het grondbedrijf, met bijzondere aandacht voor risicomanagement.

Ons college voert via het grondbedrijf het grondbeleid uit. In de jaarrekening leggen wij jaarlijks hierover verantwoording aan u af. In deze paragraaf beginnen we met een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen op de vastgoedmarkt (wonen en commercieel vastgoed). Vervolgens lichten wij de belangrijkste financiële ontwikkelingen binnen de projecten van het grondbedrijf toe. Op het niveau van de individuele projecten gebeurt dit binnen de programma’s ‘Fysiek’ en ‘Werk en Economie’. Tot slot presenteren wij op basis van deze ontwikkelingen de totale financiële positie van het grondbedrijf. De cijfers van het grondbedrijf zijn in grote lijn gelijk aan de cijfers die wij in de managementrapportage hebben gemeld.  
In de bijlage bij deze jaarrekening treft u een nadere toelichting per project van het grondbedrijf aan.

ga terug