Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bedrijfsvoering

Informatisering en automatisering

Samen organiseren

De beweging Samen Organiseren ontplooit zich verder en verder. Bij Samen Organiseren draait het om het gezamenlijk vormgeven en uitvoeren van verbeteringstrajecten, bedoeld voor en door gemeenten, op een eenduidige en veilige manier, waarbij de inwoner  centraal staat en er ruimte blijft voor de ‘couleur locale’. Als gemeente waren we in 2018 bij deze ontwikkelingen op diverse niveaus betrokken. Zo vervult onze gemeentesecretaris de voorzittersrol van de Taskforce Samen Organiseren en is het afdelingshoofd ICT mede-initiator van de Common Ground ontwikkeling.
We hebben ondersteuning geboden aan diverse ICT projecten die hierop aansluiten en daarmee invulling gegeven aan de ambities van de Digitale Agenda 2020, bestaande uit:

  • Gemeenten nemen open en transparant deel aan de participatiesamenleving;
  • Gemeenten doen dit door als één efficiënte overheid te werken;
  • Gemeenten werken massaal digitaal en leveren maatwerk lokaal.

Voorbeelden van dergelijke ICT projecten zijn de invoering van Govroam, de invoering van de digitale rijbewijsaanvraag en het verder in gebruik nemen van MijnOverheid. Samenwerken op landelijk niveau betekent verder ook: uniforme afspraken maken, het toepassen van standaarden en het in gebruik nemen van landelijke generieke voorzieningen.

Informatieveiligheid en privacy wet- en regelgeving

Per 25 mei 2018 is de Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Het ‘Privacy-proof’ zijn is niet een eenmalig moment maar vergt een andere manier van werken op het vlak van gegevensverwerking. In 2018 lag de focus op het realiseren van diverse instrumenten die hieraan bij dragen. Zoals het bijhouden van het register van gegevensverwerkingen, het toepassen van ‘privacy by design’ bij (nieuwe) processen en bij (nieuwe) applicaties.

De baseline informatieveiligheid gemeenten (BIG) is voor alle maatregelen op het gebied van cybersecurity onze leidraad. Onze inspanningen om het gebruik van alle digitale middelen veilig te houden nemen al jaren toe, zo ook afgelopen jaar. In 2018 is er ook een eLearning programma opgestart gericht op de bewustwording van de medewerkers.

Slim samenwerken: doorontwikkeling van Oso en een nieuwe Intranet
In 2018 hebben we de Online Samenwerkomgeving (Oso) verder doorontwikkeld. Door deze samenwerkomgeving vanuit een eigen gemeentelijke cloud beschikbaar te stellen, hebben we een volgende stap gezet in tijds-, plaats onafhankelijk, veilig en slimmer samenwerken. Voor het Fysiek Domein hebben we projectmatig samenwerken in de Oso ingericht.. In 2018 zijn we ook begonnen met de implementatie van een nieuwe intranet. Het nieuwe Intranet is intuïtief en biedt diverse functionaliteiten waardoor er ten opzichte van het vorige intranet meer interactie en samenwerking mogelijk is. Medewerkers kunnen elkaar eenvoudiger vinden op bijv. specialisatie of (inhoudelijk) thema en zijn meer dan tevoren in staat om over afdelingsgrenzen heen interactief te communiceren en samen te werken.

Ondersteunen en faciliteren
We hebben als ICT aan diverse actuele thema’s bijgedragen, zoals Buitengewoon Bosch Digitaal, datagedreven werken, zaakgericht werken en business intelligence.
Verder hebben we een aantal terugkerende werkzaamheden uitgevoerd zoals het beheer van het ICT projectportfolio, bijstellen van informatiebeleid, concern informatiearchitectuur, bijdragen aan gemeentelijke programma’s en uitvoeren van infrastructurele ICT projecten. Daarnaast hebben we als ICT de huidige digitale werkomgeving geborgd; met zorg voor een stabiel en veilig digitaal netwerk, goed functionerende generieke ICT voorzieningen (hardware en software) en een hoog niveau van gebruikersondersteuning.

ga terug