Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

In 2018 hebben we geïnvesteerd in samenwerken en persoonlijke ontwikkeling. Om samen continu te verbeteren is het immers nodig om de onderlinge samenwerking goed te kunnen bespreken. Daarna komt er meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het geven en ontvangen van feedback daarover. We hebben eerst alle leidinggevenden en vervolgens alle afdelingen hierin getraind. We konden zo de traditionele een-jaarlijkse functioneringsgesprekken afschaffen, waardoor er meer ruimte komt om goede gesprekken te voeren gericht op ontwikkeling op het moment dat het er echt toe doet. We hebben ons georiënteerd op een herbezinning op de rolverdeling tussen overheid, bewoners, instellingen en bedrijven. Dat heeft geleid tot Het Bossche Werken, een actualisatie van de besturingsfilosofie en het bedrijfsconcept. We ontwikkelden werkvormen waardoor we beter en makkelijker met de stad creëren, bijvoorbeeld innovatielabs. We hebben ons georiënteerd op technologische ontwikkelingen van dit moment, onder andere via experts over robotisering en kunstmatige intelligentie. We hebben duurzame inzetbaarheid als thema op de kaart gezet. Onze visie was en blijft dat mensen verschillen. Daarom is maatwerk de kern van het inzetbaar houden van onze collega's. We hebben een programma voor vitaliteit opgezet. We hebben opnieuw diverse jonge talenten binnengehaald. En we hebben een start gemaakt met diversiteitsbeleid, gericht op het benutten van ieders talent. Ter onderstreping van het belang daarvan hebben we het landelijke charter diversiteit ondertekend. We hebben de nodige voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en gaan hier in 2019 mee verder. Ook hebben we alle medewerkers twee e-learning modules laten doorlopen om daarmee de omgang met privacy gevoelige informatie te waarborgen, in het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), naast de AVG borging van onze processen.

Ziekteverzuim
Het verzuimcijfer is ongeveer gelijk gebleven. 4,35% in 2018 ten opzichte van 4,41% in 2017.  De meldingsfrequentie is weer iets verder gedaald naar 0,83. Er is een stijging van het verzuim in de categorie “zeer lang  verzuim/>365”, de overige categorieën zijn gedaald.

Integriteit
Integriteit blijft een belangrijk fundament van onze organisatie. Het belang van integer handelen is vastgelegd in het bedrijfsconcept en de gedragscode. Integriteit krijgt invulling in het dagelijks handelen van mensen die werken in onze organisatie. Nieuwe medewerkers volgen verplicht een training om integer handelen concreet te maken. Het aantal nieuwe medewerkers, vast en tijdelijk, dat een ambtseed en daarbij ook de cursus Integriteit heeft in 2018 gevolgd was 141 (2017: 111). Medewerkers die intern van functie veranderen wordt een integriteitsverklaring voorgelegd om opnieuw stil te staan bij het belang van integer handelen, ongeacht het werk dat je doet.
Als de grenzen van de organisatie worden overschreden worden medewerkers hierop aangesproken en treffen we zo nodig disciplinaire maatregelen.

Ongewenste gedragingen

Bij de externe vertrouwenspersoon  zijn er 17 medewerkers geweest (in 2017: 9 medewerkers) in het kader van ongewenste  gedragingen. De bedrijfsmaatschappelijke werker heeft 7 personen begeleid  (in 2017: 14 medewerkers).

Formatieve kengetallen 2018

Formatie

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Aantal fte (formatie)

1.545

1.471

1.432

1.430

1.378

1.366

Aantal medewerkers

1.497

1.413

1.394

1.405

1.358

1.366

% Aantal mannen

51%

52%

52%

53%

55%

55%

% Aantal vrouwen

49%

48%

48%

47%

46%

45%

Functieniveau laag (1 t/m 5)

12%

11%

11%

12%

13%

14%

Functieniveau midden (6 t/m 9)

38%

38%

39%

39%

38%

38%

Functieniveau hoog (10 + hoger)

50%

51%

50%

49%

49%

48%

Deeltijd totaal

39%

39%

40%

39%

38%

37%

% mannen deeltijd

19%

17%

18%

19%

19%

19%

% vrouwen deeltijd

81%

83%

82%

81%

81%

81%

Ouderschapsverlof

2018

2017

Vrouw

32

25

Man

20

18

Totaal

52

43

Stagiaires

Opleiding 

2018

2017

Academisch

11

10

HBO

50

79

LBO

1

0

MBO1

16

14

MBO2

2

1

MBO3

19

21

MBO4

19

20

VMBO

0

5

WEP

5

4

Overig

0

3

Totaal

123

157

ga terug