Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Financiering

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille
De post opgenomen langlopende leningen heeft zich in 2018 als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde
rente

Invloed op
gem. rente

Beginstand per 1 januari 2018

327.188

1,55%

Nieuwe leningen

97.000

0,54%

-0,40%

Reguliere aflossingen

-87.495

0,57%

0,36%

Eindstand per 31 december 2018

336.693

1,51%

-0,04%

De nieuw aangetrokken leningen zijn grotendeels aangewend voor herfinanciering. Voor een bedrag van € 75 miljoen voor de gemeente zelf en voor een bedrag van € 7 miljoen voor Stadsgewest. Daarnaast is € 15 miljoen aan nieuwe financiering aangetrokken.
De aflossingen betreffen bovenstaande geherfinancierde leningen voor een bedrag van € 82 miljoen en overige aflossingen voor een bedrag van € 5 miljoen. Tenslotte is een lening van € 0,5 miljoen op de renteherzieningsdatum afgelost.

Uitzettingen
De verstrekte langlopende leningen hebben zich in 2018 als volgt ontwikkeld:

Bedragen x € 1.000

Bedrag

Gemiddelde
rente

Invloed op
gem. rente

Beginstand per 1 januari 2018

177.299

4,26%

Nieuwe uitzettingen

6.800

0,40%

-0,16%

Reguliere aflossingen

-8.051

1,12%

0,15%

Eindstand per 31 december 2018

176.048

4,25%

-0,01%

In 2018 zijn de leningen die verstrekt zijn aan het Stadsgewest doorgerold voor een bedrag van € 5,8 miljoen. Daarnaast is de laatste tranche van € 1 miljoen aan Kadans ter beschikking gesteld. De reguliere aflossingen bedragen € 2,3 miljoen.

Garanties
In 2018 heeft de gemeente één nieuwe garantie verstrekt aan SV BLC voor een bedrag van € 110.000. De Stichting Waarborgfonds Sport staat garant voor eenzelfde bedrag.
Door reguliere aflossingen is de omvang van de garanties afgenomen met € 0,2 miljoen.

ga terug