Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Financiering

Risicobeheer

Onder financieringsrisico’s worden verstaan renterisico’s over vlottende en vaste schuld, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s, koersrisico’s en valutarisico’s. Onze gemeente wordt alleen geconfronteerd met de twee eerstgenoemde risico's.
Renterisico – vlottende schuld (kasgeldlimiet)
In de Wet fido is een begrenzing opgenomen van de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De limiet bedroeg in 2018 € 63,5 miljoen ofwel 8,5% van het begrotingstotaal van € 747,6 miljoen.
In het eerste kwartaal van 2018 hebben we de kasgeldlimiet met € 8 miljoen overschreden. Door het aantrekken van nieuwe financiering is in de volgende kwartalen van overschrijding geen sprake geweest.
Rapportage kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

Ruimte (+)/Overschrijding (-)

Kwartaal 1

-8.291

Kwartaal 2

21.590

Kwartaal 3

56.653

Kwartaal 4

59.307

We streven er naar om - binnen de wettelijke grenzen van de kasgeldlimiet - een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen, tenzij er een aanzienlijke rentestijging op de kapitaalmarkt wordt verwacht. Deze werkwijze heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de rente op kortlopende leningen vrijwel altijd lager dan op langlopende leningen. Gedurende 2018 bedroeg dit verschil ongeveer 1,25%. Bovendien trekken wij de benodigde korte financiering wekelijks aan. Het weektarief lag in 2018 gemiddeld 32 basispunten onder het tarief dat onze huisbankier in rekening brengt. Ten tweede ontstaat meer flexibiliteit.
Renterisico – vaste schuld (renterisiconorm)
De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuldpositie van de gemeente. Het renterisico wordt bepaald door de som van het bedrag aan aflossing en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld. De renterisiconorm bedraagt 20 procent van het begrotingstotaal. Dit houdt in dat maximaal 20 procent van het totaal van de begroting aan rentegevoeligheid onderhevig mag zijn.
In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Hieruit blijkt dat wij - geheel conform begroting - ruim binnen de gestelde norm zijn gebleven.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2018

Begrotingstotaal 2018

747.629

747.629

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

Renterisiconorm

149.526

149.526

Toets Renterisiconorm

Renterisiconorm

149.526

149.526

Renterisico op vaste schuld

87.494

87.494

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

+ 62.032

+ 62.032

Kredietrisico
Kredietrisico’s ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen, anderzijds door het verstrekken van gemeentegaranties. Het treasurystatuut bepaalt dat uitzettingen en garanties alleen tot stand komen indien zij een publieke taak dienen.
Bij het beoordelen van verzoeken om leningen of garanties te verstrekken wordt in elk geval nagegaan of voor de sector waarin de instelling werkzaam is een zogenaamd waarborgfonds bestaat. Ondanks deze terughoudendheid is het latente kredietrisico de laatste jaren toegenomen.

De gemeente heeft in 2018 geen leningen afgewaardeerd en is niet aangesproken op haar garanties. Wel is eind 2018 besloten de gymnastiek accommodatie 'De Plek' over te nemen van Stichting Accommodatie Flik-Flak. De gemeente neemt de aan Stichting Accommodatie door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) verstrekte geldlening groot € 0,5 miljoen voor de financiering van de accommodatie, waarvoor de gemeente borgstelling heeft verleend aan Stichting Accommodatie, over. De borgstelling komt daarmee te vervallen. Deze transactie wordt in 2019 geëffectueerd.

ga terug