Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Onderhoud kapitaalgoederen

Maatschappelijk vastgoed: onderhoud

Wat wilden we bereiken?

  • Gebouwen zonder leegstand
  • Gebouwen met een goed kwaliteitsniveau
  • Gebouwen met een energielabel B

Wat hebben we er voor gedaan?
Op 31 januari 2017 is het energietransitieprogramma in de raad vastgesteld. Dit houdt in dat voor alle nieuwe plannen (nieuwbouw van gemeentelijke panden) vanaf de aanvang van de planontwikkeling de doelstelling klimaatneutraal heeft. De kosten voor deze doelstelling maken onderdeel uit van het budget voor het betreffende plan. Voor bestaande gemeentelijke gebouwen geldt dat we minimaal energielabel B willen behalen en daar waar kan zo BENG (Bijna Energie Neutraal) als mogelijk.

Gemeentelijke gebouwen
Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen gebeurde op basis van functieafhankelijke Meerjaren Onderhouds Planningen (MJOP). Deze planningen zijn gebaseerd op NEN2767 met een geaggregeerd conditieniveau 3. Dit komt neer op een onderhoudsstrategie die gericht is op het in stand houden van de functionaliteit en waardebehoud van de gebouwen middels een sobere aanpak.

De leegstand in de portefeuille is dit jaar mede aangepakt door verkoop/herbestemming van een aantal objecten. Een aantal van die locaties zijn voor herontwikkeling aangemerkt in de Woonvisie en worden ingezet om sociale woningbouw mogelijk te maken.

Monumenten
Vijfentwintig gebouwen uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn (rijks-)monumenten, inclusief vier niet verhuurbare objecten (kerktorens en een molen). Deze zijn op doelmatige wijze in stand gehouden.

  • De onderhoudsplannen voor 2018 zijn uitgevoerd.
  • De komende twee jaar worden circa 114 bestaande gemeentelijke gebouwen verduurzaamd. De aanbesteding van marktpartijen die de maatregelen gaan uitvoeren is afgerond.
  • Er is een pilot gestart met 4 van de 114 gebouwen om te bepalen om het proces te beproeven en inzicht te krijgen of de raadsdoelstelling voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed haalbaar is.

Wat heeft het gekost?
De uitvoer van onderhoud bedroeg dit jaar € 5.065.000.

ga terug