Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare ruimte: vitalisering

Wat wilden we bereiken?
In 2016 is het beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2016-2025 (BBOR) door de raad vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de noodzakelijke “vitalisering” van de openbare ruimte komende jaren geïntensiveerd moet worden.

We hebben het afgelopen jaar integraal een afweging gemaakt tussen zowel het technisch, functioneel en/of kwalitatief vernieuwen van de openbare ruimte. Als groot onderhoud of vervanging noodzakelijk is, passen we zo nodig de inrichting aan. Het vitaliseringsbudget hebben we dan ingezet als aanvulling op de middelen die we beschikbaar hadden voor groot onderhoud en vervangingen. Risico-afwegingen zoals veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging waren maatgevende criteria. 

Wat hebben we ervoor gedaan?
Het gehele, voor 2018 beschikbare Vitalisering budget, is hieraan besteed. Hieronder volgt een overzicht van de projecten:

Locatie en werkzaamheden

Stand van zaken eind 2018

Vervanging toogbruggen Binnen Dieze

In uitvoering

Vervanging bebording Maaspoort

Gerealiseerd

Vitalisering Sparrenburg

Gerealiseerd

Vitalisering Deuteren/Weidonklaan e.o.

In uitvoering

Vervangen 90 speeltoestellen

Gerealiseerd

Vervangen groen en bomen (zie onder kopje Groen en Bomen)

Gerealiseerd

Vervangen bestrating Schoenerstraat

Gerealiseerd

Vervangen bomen parkeerplaats Hazelaar

Gerealiseerd

Vitalisering Mayweg 1e fase

Gerealiseerd

Vervanging beschoeiing Maaspoort

Gerealiseerd

Vervanging voetpaden Fleringen Geesteren

Gerealiseerd

Vervanging fietspaden Kraanvogellaan

Gerealiseerd

Vervanging fietspad Het Wielsem

Gerealiseerd

Vervanging verharding De Bellaard

Gerealiseerd

Vervanging bestrating en bomen Hervensebaan

Gerealiseerd

Vervanging metselwerk muren Binnenhaven

In uitvoering

Vervanging beschoeiing Noordwal Kasterenwal en Westwal

In uitvoering

Vervanging delen Oost tribune Stadion De Vliert

Gerealiseerd

Vervanging bestrating Capucijnenelaan

Gerealiseerd

J P Coenstraat e.o.

In uitvoering

Noord beschoeiing

In uitvoering

Vervanging Kooikersweg

Gerealiseerd

Vervanging Zevensteensebrug

Gerealiseerd

Achter de Tolbrug, Scheidingstraat

Gerealiseerd

Daktuin parkeergarage Wolvenhoek

In uitvoering

Burgemeester van Zwietenpark

In uitvoering

Om de veiligheid te waarborgen en kapitaal vernietiging tegen te gaan wenden we vitaliseringsmiddelen aan voor vervanging van versleten kapitaalgoederen, zoals, speelvoorzieningen, groen, verhardingen en water gerelateerde objecten zoals beschoeiingen. Bij vervanging overwegen we alternatieven vanuit het principe ”vervangen is geen automatisme”. Mogelijk zijn andere maatregelen vanuit risico overwegingen aanvaardbaar.

De nauwe samenwerking met de nutsbedrijven is in 2018 gecontinueerd. Belangrijk aandachtspunt daarbij is geweest om door middel van proactieve regie (vroegtijdige afstemming en samenwerking) de maatschappelijke kosten en overlast bij werkzaamheden in de openbare ruimte te verkleinen.

ga terug