Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen financiële positie

Op initiatief van de VNG is de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (de commissie Depla) ingesteld. Eén van de adviezen is het verplicht opnemen van een basisset van vijf kengetallen die in samenhang informatie moeten geven over de financiële positie van de gemeente. Doel is dat daarmee het oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting beter kan worden onderbouwd. Daarnaast bieden deze kengetallen de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken.
Voor onze gemeente luiden de kengetallen als volgt:

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Jaarrekening 2018

Netto schuldquote

48%

58%

49%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

26%

35%

26%

Solvabiliteitsratio

44%

51%

53%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

Grondexploitatie

8%

9%

4%

Belastingcapaciteit

83%

83%

82%

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe hoger de schuld ten opzichte van de exploitatie, hoe hoger de netto schuldquote. De netto-schuldquote is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2017.
Uit de relatief lage waarde van de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen kan worden afgeleid dat tegenover de aangetrokken leningen uitzettingen staan. De belangrijkste uitzetting is de uitzetting van de verkoopopbrengst van de Essent aandelen in 2009 ter compensatie van het vervallen dividend.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
In vergelijking met 2017 is de solvabiliteitsratio gestegen, met name als gevolg van een incidenteel kleinere debiteurenpositie. Onze gemeente is goed in staat aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
De uitkomst op deze indicator geeft aan dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Het kengetal grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. Uit dit kengetal kan worden afgeleid dat onze gemeente als gevolg van voortdurend behoedzaam gevoerd grondbeleid een relatief lage waarde van deze indicator laat zien.

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. We zitten met onze belastingdruk ruim onder het landelijk gemiddelde.

ga terug