Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Lokale heffingen

Belastingvoorstellen 2018

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad – conform de voorstellen van het college – de belastingtarieven voor 2018 geïndexeerd met 2,86%. Een overzicht van de tarieven is te vinden in de begroting 2018 en de bijbehorende belastingvoorstellen.

In 2018 zijn de navolgende opbrengsten verantwoord, exclusief de afwikkeling van aanslagen over eerdere jaren (bedragen x € 1.000):

Soort belasting

Raming 2018

Opbrengst 2018

Verschil:
N = nadeel;
V = voordeel

Afvalstoffenheffing

14.036

14.024

12 N

Rioolheffing (eigendom + gebruik)

10.693

10.678

15 N

OZB (eigendom + gebruik)

38.321

38.580

 259 V

RZB (eigendom + gebruik roerende zaken)

7

5

2 N

Hondenbelasting

904

872

32 N

Precariobelasting

385

423

38 V

Toeristenbelasting

1.052

1.155

103 V

Leges Publieke Dienstverlening

1.700

1.785

 85 V

Parkeerbelastingen

992

635

 357 N

Toelichting op de (belangrijkste) afwijkingen:

  • De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt door een hogere waardestijging van niet-woningen (1,7%) dan begroot (1%) en meer nieuwbouwwoningen dan begroot.
  • De meeropbrengst Toeristenbelasting wordt veroorzaakt door meer overnachtingen dan begroot.
  • De meeropbrengst Leges Publieke Dienstverlening is met name het gevolg van een licht hogere afzet van reisdocumenten en uittreksels Basisregistratie Personen.
  • In de begroting 2018 was bij de Parkeerbelasting reeds rekening gehouden met de invoering van het digitaliseringstraject fase 2. Tot op heden is dit nog niet gerealiseerd. De fiscale controles zijn in 2018 weer geïntensiveerd, hetgeen ten koste is gegaan van de parkeercontroles in woonwijken.

Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen
De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2018 was er een bedrag van € 1.345.400 begroot; de realisatie bedroeg € 1.243.000. Oorzaak van het verschil is tweeledig. Bij de begroting is uitgegaan van een hoger aantal toekenningen van kwijtschelding bij de meerpersoonshuishoudens afvalstoffenheffing. Een andere verklaring is dat er minder kwijtscheldingsverzoeken zijn ontvangen dan begroot.

Ontwikkeling woonlasten

Een van de uitgangspunten van ons tarievenbeleid is te voorkomen dat de woonlasten in onze gemeente zullen worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Onder woonlasten worden in dit verband verstaan: OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

De woonlasten zijn in de periode 2012 tot en met 2018 gedaald van € 632 naar € 581 (zie onderstaande grafiek).

Jaarlijks publiceert het COELO (onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen) de kerngegevens van de belastingen van de 38 grootste gemeenten. Daarin is opgenomen een overzicht van de (ontwikkeling van de) woonlasten. Als woonlasten worden in aanmerking genomen OZB eigendom, rioolheffing (eigendom en gebruik) en afvalstoffenheffing. De woonlasten in de gemeente ’s-Hertogenbosch verhouden zich op een gelijkblijvend niveau ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. In de jaren 2015 en 2016 waren er respectievelijk 2 en 3 gemeenten met lagere woonlasten. In 2017 heeft het COELO voor een wijziging van de presentatie van de woonlasten gekozen. Vanaf 2017 worden de woonlasten gesplitst in woonlasten voor een huurder en woonlasten voor een eigenaar/bewoner. Vóór 2017 werden alleen de woonlasten van een eigenaar/bewoner gepresenteerd.
In 2018 zijn er net als in 2017 9 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten m.b.t. huurwoningen. Voor wat betreft de koopwoningen zijn er 4 vergelijkbare gemeenten met lagere woonlasten. In 2017 waren dat er 3.
De (gemiddeld) te betalen woonlasten zijn in 2018 ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2017.

In deze paragraaf schetsen we niet alleen de ontwikkeling van de woonlasten ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van andere gemeenten. We geven ook een overzicht van de realisatie van de woonlasten in het afgelopen jaar versus de begrote woonlasten. In onderstaande tabel geven we inzicht in de realisatie van de woonlasten in 2018 ten opzichte van de begroting 2018. Bij de uiteindelijke vaststelling van de tarieven voor belastingjaar 2018 is uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 9%. Voor bedrijfspanden is bij de begroting uitgegaan van een stijging van de gemiddelde WOZ-waarden met 1%. De woningen blijken in werkelijkheid gemiddeld met 8% in waarde te zijn gestegen en de bedrijfspanden gemiddeld met 1,7%.

WOZ-waarde

Woonlasten

Woonlasten

Afwijking lasten

Afwijking lasten

Afwijking lasten

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eigenaar (€)

gebruiker (€)

eig. + gebr. (€)

begr.

real.

begr.

real.

bedrag

%

bedrag

%

bedrag

%

Woning € 158.000

€ 207

€ 205

€ 268

€ 268

-€ 2

-1,0%

€ 0

0,0%

-€ 2

-0,4%

Woning € 264.000

€ 302

€ 300

€ 268

€ 268

-€ 2

-0,7%

€ 0

0,0%

-€ 2

-0,4%

Woning € 373.000

€ 401

€ 397

€ 268

€ 268

-€ 4

-1,0%

€ 0

0,0%

-€ 4

-0,6%

Bedrijf € 374.000

€ 1.169

€ 1.175

€ 949

€ 953

€ 6

0,5%

 € 4

0,4%

€ 10

0,5%

ga terug