Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Lokale heffingen

Landelijke ontwikkelingen

Taxeren op gebruiksoppervlakte
Sinds 1 juli 2011 is het verplicht om de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te gebruiken voor WOZ-taxaties. Dat gold niet voor het gebruik van de gebruiksoppervlakte. De meeste gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden taxeren de woningen op basis van de bruto inhoud. Ook onze gemeente taxeert op basis van bruto inhoud. In september 2016 heeft de Waarderingskamer het besluit genomen dat, met een overgangstermijn van vijf jaar, alle woningen verplicht moeten worden getaxeerd op basis van de gebruiksoppervlakte van de BAG. Het besluit van de Waarderingskamer om hier op over te gaan, sluit veel beter aan op de beschikbare openbare gegevens. De marktinformatie die we gebruiken bij het taxeren van woningen is in de meeste gevallen gebaseerd op de gebruiksoppervlakte van de woning. Daarnaast is het in het kader van het stelsel van basisregistraties “eenmalige inwinning meervoudig gebruik van gegevens” een logische stap.
De impact voor alle uitvoeringsorganisaties is groot. Het is van belang tijdig te starten met de overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte.

Binnen onze gemeente zijn we in 2018 gestart met een pilot in een geselecteerde wijk. Op basis van de bevindingen uit die pilot is een gemeentebrede aanpak ingevoerd.

Fiscale vereenvoudigingswet en kwijtschelding

Per 1 januari 2017 is de Fiscale vereenvoudigingswet van kracht. Die wet zet in op een vermindering van de administratieve lasten van burgers en bedrijven, een vermindering van de uitvoeringskosten van de Rijksbelastingdienst en een vermindering van de regeldruk. De invoering van de Fiscale vereenvoudigingswet heeft enkele gevolgen voor de kwijtscheldingsregels van gemeenten, waaronder de mogelijkheden tot bezwaar en beroep. De huidige rechtsbescherming m.b.t. kwijtschelding van belastingen kent een administratief beroep bij het college als enige en laatste beroepsinstantie. Een wijziging die met deze vereenvoudigingswet in werking treedt, is dat tegen de afwijzing van een verzoek om kwijtschelding bezwaar en beroep openstaat bij de fiscale rechter. De geplande inwerkingsdatum van 1 januari 2019 bleek niet haalbaar voor de Rijksbelastingdienst. De verwachting is dat deze wijziging pas na 2021 in werking treedt. En dat geldt dus ook voor gemeenten.

Onderschrijding macro-norm
Volgens cijfers van het onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2018 met € 95,3 miljoen, een stijging van 2,37%. De macronorm voor 2018 is 3,1%. Dat betekent dat de stijging in 2018 binnen de macronorm is gebleven.

ga terug