Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Lokale heffingen

Beleidsuitgangspunten

In het bestuursakkoord 2015-2018 is aangegeven dat we hechten aan een sluitende (meerjaren) begroting om de gezonde financiële basis van onze gemeente te handhaven. Die sluitende begroting wordt gerealiseerd zonder autonome tariefstijging. De woonlasten en de onroerende zaakbelastingen voor de ondernemers zullen niet verhoogd worden anders dan met een inflatiecorrectie. Voor belastingjaar 2018 is in de begroting en de belastingvoorstellen uitgegaan van 2,86% gemiddelde loon- en prijsstijging.

Doelstelling is om de woonlasten zoveel mogelijk te ontzien. Voor een aantal heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt daarnaast het principe van 100% kostendekkendheid als uitgangspunt genomen. Ditzelfde uitgangspunt van 100% kostendekkendheid hanteren we bij de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening via zogenaamde retributies.

De gemeente ’s-Hertogenbosch voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding heeft vooral betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

ga terug