Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Beleggingen en overige baten en lasten

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-77.648
-59.887
-60.304
-59.043
1.261
Overhead
-55.828
-41.478
-43.419
-44.765
-1.346
Vennootschapsbelasting (Vpb)
-1.031
0
0
0
0
Participatie Nutsbedrijven
-22
-6
-6
-6
0
Geldleningen en uitzettingen >=1jaar
-5.383
-4.108
-5.798
-3.534
2.264
Saldi van kostenplaatsen
-1.931
-1.365
-1.179
-2.365
-1.186
Geldleningen en uitzetting <=1jaar
120
242
242
86
-156
Saldo van de rekening van baten en lasten
0
0
-2.105
0
2.105
Onvoorzien
0
-225
-175
0
175
Overige baten en lasten
1.387
-3.667
1.416
35
-1.381
Overige financiële middelen
-14.960
-9.281
-9.281
-8.494
786
Baten
70.386
36.211
37.943
36.343
-1.600
Participatie Nutsbedrijven
3.986
3.800
3.800
3.862
62
Overige baten en lasten
1.608
0
0
64
64
Overige financiële middelen
5.587
193
193
370
177
Geldleningen en uitzettingen >=1jaar
33.017
20.773
22.463
18.927
-3.536
Geldleningen en uitzetting <=1jaar
127
0
0
111
111
Saldi van kostenplaatsen
1.657
1.504
1.199
1.852
653
Overhead
24.404
9.941
10.288
11.157
870
Toevoegingen reserves
-4.598
-3.423
-11.830
-9.005
2.825
Mutaties reserves beleggingen ov. baten en lasten
-4.598
-3.423
-11.830
-9.005
2.825
Onttrekkingen reserves
827
453
10.893
8.317
-2.576
Mutaties reserves beleggingen ov. baten en lasten
827
453
10.893
8.317
-2.576

Belangrijkste verschillen