Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Onderwijs

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-50.830
-40.944
-41.649
-44.102
-2.453
Speciaal (vgz) onderwijs, excl.onderw.huisv.(o+b)
-214
-209
-209
-164
45
Onderwijs arbeidsmarkt
-3.485
-2.277
-2.666
-4.107
-1.441
Leerlingenvervoer
-1.542
-1.598
-1.598
-1.682
-83
Voortijdig schoolverlaten
-2.295
-2.362
-2.648
-2.608
40
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (o+b)
-4.490
-3.765
-3.807
-4.603
-796
Vgz onderwijs, excl. onderw.huisvest. (o+b)
-264
-280
-281
-325
-44
Lokaal Onderwijs kansenbeleid
-5.663
-4.868
-4.949
-5.360
-410
Overige onderwijsuitgaven
-482
-234
-237
-242
-5
Brede scholen
-754
-818
-909
-805
105
Onderwijshuisvesting
-21.024
-16.843
-16.450
-16.093
357
Overige onderwijsprojecten
-468
-196
-196
-403
-207
Kinderopvang(tv onderwijsbeleid en leerl.zaken)
-1.235
-1.159
-1.360
-1.518
-158
Vgz onderwijs, onderw.huisvesting (o+b)
-4.646
-2.910
-2.910
-2.786
124
Basisonderwijs, excl. onderwijs huisvesting (o+b)
-709
-671
-671
-651
19
Speciaal (vgz) onderwijs, onderw.huisv. (o+b)
-2.778
-2.082
-2.047
-2.111
-64
Kinderopvang(tv samenkracht en burgerpartic.)
-228
-219
-259
-216
43
Uitvoering leerplichtwet
-555
-453
-453
-427
26
Baten
26.372
28.531
29.037
30.702
1.664
Speciaal (vgz) onderwijs, onderw.huisv. (o+b)
351
500
500
419
-82
Lokaal Onderwijs kansenbeleid
5.393
4.346
4.428
4.848
420
Overige onderwijsprojecten
297
0
0
263
263
Onderwijs arbeidsmarkt
2.383
793
1.044
2.662
1.617
Brede scholen
9
0
0
0
0
Vgz onderwijs, excl. onderw.huisvest. (o+b)
0
102
102
13
-90
Kinderopvang(tv onderwijsbeleid en leerl.zaken)
58
0
0
131
131
Onderwijshuisvesting
15.696
20.570
20.381
18.914
-1.468
Vgz onderwijs, onderw.huisvesting (o+b)
11
7
7
7
-1
Basisonderwijs, excl. onderwijs huisvesting (o+b)
2
0
0
3
3
Leerlingenvervoer
1
0
0
22
22
Overige onderwijsuitgaven
66
0
12
17
5
Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (o+b)
204
195
251
1.133
881
Voortijdig schoolverlaten
1.902
2.015
2.311
2.271
-40
Toevoegingen reserves
-2.196
-8.459
-12.848
-12.973
-124
Mutaties reserves onderwijs
-2.196
-8.459
-12.848
-12.973
-124
Onttrekkingen reserves
7.881
5.352
6.105
7.230
1.125
Mutaties reserves onderwijs
7.881
5.352
6.105
7.230
1.125

Belangrijkste verschillen