Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Werk en inkomen

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-117.417
-120.058
-118.853
-115.575
3.278
Sociale werkvoorziening
-23.045
-22.585
-22.549
-22.302
247
Re-integratie-instrumenten(tv arbeidsparticipatie)
-8.400
-9.912
-9.656
-8.909
747
Beschut werk
-531
-1.823
-1.209
-527
682
Algemene bijstand
-69.305
-70.880
-68.286
-66.677
1.610
Leningen Kredietbank
-77
-32
-68
-76
-8
Stimuleringsmaatregelen
-147
-2
-122
-163
-42
Bureau sociale raadslieden
-720
-618
-618
-688
-70
Gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven
0
0
0
0
0
Vergunninghouders
-1.994
-1.510
-1.971
-1.696
276
Volwasseneneducatie
-1.501
-1.960
-2.386
-2.342
44
Arbeidsmarktbeleid: regie en uitvoering wiw
0
0
0
0
0
Schuldhulpverlening
-2.853
-2.463
-3.249
-3.011
239
Arbeidsmatige dagbesteding (tv begeleid.part.)
-136
-250
-312
-248
65
Gemeentelijk minimabeleid
-8.707
-8.024
-8.428
-8.938
-510
Baten
69.265
72.718
69.388
72.427
3.038
Vergunninghouders
502
1.366
866
701
-164
Sociale werkvoorziening
-154
125
0
16
16
Arbeidsmatige dagbesteding (tv begeleid.part.)
0
0
0
0
0
Re-integratie-instrumenten(tv arbeidsparticipatie)
1.094
1.316
967
945
-22
Beschut werk
430
1.627
870
312
-558
Schuldhulpverlening
386
340
340
458
118
Algemene bijstand
64.746
65.768
63.703
67.764
4.061
Volwasseneneducatie
1.757
1.767
1.847
1.785
-62
Gemeentelijk minimabeleid
276
235
605
244
-361
Leningen Kredietbank
227
175
191
200
9
Toevoegingen reserves
-3.670
0
-520
-4.505
-3.985
Mutaties reserves werk en inkomen
-3.670
0
-520
-4.505
-3.985
Onttrekkingen reserves
2.599
1.409
3.532
3.221
-311
Mutaties reserves werk en inkomen
2.599
1.409
3.532
3.221
-311

Belangrijkste verschillen