Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Milieu respecterende ontwikkelingen

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-45.505
-52.246
-55.866
-44.751
11.115
Duurzaam bouwen
-418
-309
-309
-401
-92
Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen
-14.803
-11.899
-11.736
-15.285
-3.549
Energie
-2.297
-554
-2.503
-2.287
216
Milieucommunicatie, LA 21
-183
-158
-174
-192
-17
Inzameling en afvoer afvalstoffen eigen bewoners
-1.404
-14.604
-15.493
-2.286
13.208
Milieubeleid algemeen
-68
-98
-98
-58
41
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
-14.203
-14.036
-14.036
-14.068
-32
Riolering
-8.643
-8.273
-8.345
-8.270
75
Voorlichting c.a., energiebesp.c.a., duurz. bouwen
-48
-25
-25
-47
-22
Bedrijvigheid/Geluid/Veiligheid
-1.690
-437
-536
-362
174
Bodem/Water/Lucht
-1.494
-1.822
-2.629
-1.407
1.222
Baten rioolheffing
-254
-30
20
-90
-109
Leefbaarheid
0
0
0
0
0
Baten
44.218
54.057
56.753
47.136
-9.617
Bodem/Water/Lucht
-82
60
620
545
-75
Milieucommunicatie, LA 21
5
0
0
0
0
Riolering
-102
158
180
14
-166
Milieubeleid algemeen
10
0
0
0
0
Bedrijfsmatige activiteiten afvalstoffen
15.970
12.465
12.465
16.425
3.960
Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
14.694
28.410
28.410
14.607
-13.804
Voorlichting c.a., energiebesp.c.a., duurz. bouwen
0
2
2
0
-2
Inzameling en afvoer afvalstoffen eigen bewoners
2.734
2.237
2.872
3.499
627
Duurzaam bouwen
74
0
0
0
0
Bedrijvigheid/Geluid/Veiligheid
65
32
86
42
-44
Energie
494
0
1.424
1.298
-126
Baten rioolheffing
10.354
10.693
10.693
10.706
13
Toevoegingen reserves
-1.117
-527
-1.277
-1.070
207
Mutaties reserves milieurespecterende ontwikkeling
-1.117
-527
-1.277
-1.070
207
Onttrekkingen reserves
2.032
1.125
2.796
1.472
-1.324
Mutaties reserves milieurespecterende ontwikkeling
2.032
1.125
2.796
1.472
-1.324

Belangrijkste verschillen