Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-8.598
-7.213
-7.607
-7.219
388
Eerstelijnsloket
-8.598
-7.213
-7.607
-7.219
388
Baten
0
120
120
99
-21
Eerstelijnsloket
0
120
120
99
-21
Toevoegingen reserves
0
0
-858
-1.717
-859
Mutaties reserves Trans.form.opg.jeugdwet en wmo
0
0
-858
-1.717
-859
Onttrekkingen reserves
2.424
380
1.276
1.809
533
Mutaties reserves Trans.form.opg.jeugdwet en wmo
2.424
380
1.276
1.809
533

Belangrijkste verschillen