Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Gezonde stad

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-232.474
-204.339
-270.731
-275.461
-4.729
Verslavingszorg
-2.460
-2.794
-2.794
-3.361
-567
PGB Wmo
-4.461
-4.464
-2.964
-2.766
198
Eigen bijdrage WMO(tv geëscaleerde zorg 18+)
0
0
0
0
0
Gezondheidsbeleid
-5.110
-5.262
-5.158
-5.099
59
Maatschappelijke begeleiding
-42
-64
-64
-64
0
Maatwerk natura immaterieel
-34.181
-31.258
-34.897
-33.324
1.574
Collectief en preventief aanbod jeugd
-3.013
-2.705
-2.705
-2.692
13
Algemene voorzieningen WMO
-1.007
-848
-1.129
-902
226
PGB Jeugdwet
-3.514
-4.420
-2.420
-1.605
815
Collectief vervoer
-1.783
-1.992
-1.992
-1.651
341
Risicojongeren
-1.302
-1.208
-1.208
-1.288
-81
Individuele voorzieningen Natura Jeugdwet
-98.636
-87.787
-117.656
-122.745
-5.089
Voorzieningen mensen met beperkingen
-1.269
-1.410
-1.410
-1.393
17
Beschermd wonen
-26.447
-28.065
-28.951
-30.284
-1.333
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd
-25.963
-10.909
-42.080
-42.831
-750
Maatschappelijke opvang
-6.300
-5.740
-5.866
-6.948
-1.082
Innovatie en uitvoering Jeugdwet
-1.556
821
-2.382
-2.551
-169
Ouderenbeleid
-926
-779
-961
-924
37
Openbare geestelijke gezondheidszorg
-1.862
-1.926
-2.000
-1.620
380
Maatwerk Natura materieel
-4.295
-5.379
-5.353
-4.976
377
Jongerenactiviteiten
-2.507
-2.677
-2.677
-2.683
-6
Jeugdgezondheidszorg
-7
-34
-34
-34
0
Maatschappelijk werk
-3.613
-3.420
-3.649
-3.685
-37
Sociaal cultureel werk
-1.397
-1.196
-1.558
-1.238
320
Eigen bijdrage WMO (tv maatwerkdienstverl.18+)
0
0
0
0
0
Sociale activering
-823
-823
-823
-797
26
Baten
115.788
88.322
143.175
152.143
8.968
Maatwerk natura immaterieel
13.915
11.373
11.373
12.915
1.542
Openbare geestelijke gezondheidszorg
108
0
0
0
0
Risicojongeren
1
0
0
5
5
Maatschappelijke opvang
255
0
0
3
3
PGB Wmo
2.968
0
0
933
933
Sociale activering
0
0
0
0
0
Maatschappelijk werk
47
0
0
0
0
Voorzieningen mensen met beperkingen
10
308
308
308
0
PGB Jeugdwet
805
0
0
0
0
Gezondheidsbeleid
97
0
0
81
81
Ouderenbeleid
0
0
0
0
0
Maatwerk Natura materieel
7
0
0
0
0
Individuele voorzieningen Natura Jeugdwet
86.025
63.753
112.405
118.274
5.868
Sociaal cultureel werk
10
0
0
36
36
Eigen bijdrage WMO (tv maatwerkdienstverl.18+)
1.053
2.105
2.105
1.180
-925
Verslavingszorg
858
528
528
630
102
Innovatie en uitvoering Jeugdwet
1.132
1.132
1.132
1.391
259
Eigen bijdrage WMO(tv geëscaleerde zorg 18+)
1.063
1.000
1.000
1.085
85
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd
7.301
8.073
14.274
14.274
0
Jongerenactiviteiten
8
0
0
-1
-1
Algemene voorzieningen WMO
0
0
0
82
82
Collectief vervoer
20
0
0
0
0
Collectief en preventief aanbod jeugd
81
50
50
16
-34
Beschermd wonen
24
0
0
930
930
Toevoegingen reserves
-13.621
0
-4.599
-12.968
-8.368
Mutaties reserves Gezonde stad
-13.621
0
-4.599
-12.968
-8.368
Onttrekkingen reserves
15.967
982
16.171
20.472
4.301
Mutaties reserves Gezonde stad
15.967
982
16.171
20.472
4.301

In overleg met onze accountant hebben we de cijfers van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 gecorrigeerd voor het aandeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch in de werkzaamheden van de centrumfunctie WMO en Jeugd. Zo worden dubbeltellingen voorkomen.

Belangrijkste verschillen