Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bestuursorganen en -ondersteuning

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-14.329
-12.997
-17.255
-15.668
1.587
Overige bestuursadvisering en ondersteuning
-1.582
-1.384
-1.774
-1.649
125
Informatie/automatisering
-3.388
-3.504
-4.893
-4.894
-1
Raad en raadscommissies
-4
-14
-14
-5
9
Budgetcyclus
-481
-683
-1.079
-1.114
-34
Geo-informatie
-971
-1.076
-1.076
-1.084
-8
Voorlichting en communicatie
-249
-416
-547
-461
86
Representatie
-362
-297
-297
-331
-34
Statistische produkten
-1.172
-862
-1.211
-1.371
-160
Bestuurlijke samenwerking
-27
7
7
22
15
Bestuursraden, wijkraden en functionele commissies
-100
-111
-111
-98
13
Burgemeester en wethouders
-2.828
-1.389
-1.379
586
1.964
Grote Stedenbeleid
-116
-128
-128
-168
-40
Financien
0
0
0
0
0
Griffie
-467
-514
-495
-571
-75
Personeel en organisatie
-369
-417
-2.058
-2.510
-452
Raad en rekenkamer (tv bestuur)
-1.810
-1.717
-1.708
-1.578
130
Diverse vergunningen
-65
-121
-121
-106
15
Beroep en bezwaar
-338
-372
-372
-338
33
Baten
1.641
1.331
4.978
5.405
427
Grote Stedenbeleid
0
0
0
0
0
Bestuursraden, wijkraden en functionele commissies
0
0
0
0
0
Geo-informatie
586
630
630
575
-54
Voorlichting en communicatie
67
0
155
155
0
Raad en rekenkamer (tv bestuur)
0
0
0
15
15
Griffie
0
0
0
8
8
Burgemeester en wethouders
3
0
0
2
2
Informatie/automatisering
81
0
1.173
1.170
-3
Beroep en bezwaar
40
0
0
0
0
Personeel en organisatie
16
25
945
1.188
243
Statistische produkten
582
260
442
579
137
Overige bestuursadvisering en ondersteuning
28
163
915
991
76
Budgetcyclus
89
112
577
573
-4
Diverse vergunningen
134
142
142
139
-2
Representatie
16
0
0
9
9
Toevoegingen reserves
-4.752
-4.120
-201
-224
-23
Mutaties reserves bestuursorganen en-ondersteuning
-4.752
-4.120
-201
-224
-23
Onttrekkingen reserves
6.238
5.666
217
513
297
Mutaties reserves bestuursorganen en-ondersteuning
6.238
5.666
217
513
297

Belangrijkste verschillen