Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bestuurlijke hoofdlijnen

Algemene inleiding

Uit de startblokken

Met dit jaarverslag blikken we terug op 2018. We maken inzichtelijk aan welke doelen is gewerkt. En welke resultaten daarmee zijn behaald. Het was een bijzonder jaar. In feite vormde 2018 een jaar dat bestond uit twee bestuursperiodes. Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na een periode van onderhandelingen presenteerde een nieuwe coalitie van VVD, D66, GROENLINKS, CDA en Rosmalens Belang het bestuursakkoord ‘#073 #samen #duurzaam #vernieuwend’. Daarmee begon op 6 juni de huidige bestuursperiode. En gingen wij als nieuw college vlak voor de zomervakantie van start.

Natuurlijk zijn we direct aan de slag gegaan met de realisatie van de doelen uit het bestuursakkoord. Voor de uitvoering daarvan werken we langs de lijnen samenwerken, duurzaamheid en vernieuwing. We zetten in op een omslag om meer samen mét inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken. En met hen te komen tot oplossingen voor de opgaven waarvoor wij staan. Bijvoorbeeld waar het gaat om de benodigde energie transitie en klimaatadaptatie. We maakten meters om hiervoor te komen tot een aanpak. Om een duurzaam antwoord te kunnen geven op deze en andere maatschappelijke vraagstukken is bovendien creativiteit en innovatie nodig. Ook dat gegeven namen we mee bij het ontwikkelen van tal van plannen om ambities uit het bestuursakkoord te realiseren.

In een jaarverslag wordt vanzelfsprekend teruggeblikt. En dat heeft zeker meerwaarde. Maar voor ons staat nu de noodzaak voorop om vooral vooruit te kijken. Bij de presentatie van de begroting voor het jaar 2019 hebben wij al aangegeven ons niet te zeer te willen beperken tot het hier en nu. En dat wij stappen zetten om ’s-Hertogenbosch toekomstbestendig te maken. Hoewel het over het geheel genomen goed gaat met onze gemeente, biedt dit geen enkele garantie voor de langere termijn. In de tweede helft van 2018 begonnen we daarom met het op gang brengen van een beweging in de stad. Het denken over de toekomst is immers niet voorbehouden aan het ‘stadhuis’. Laat staan dat wij als gemeente de enige zijn die hierop actie kunnen ondernemen of initiatieven voor kunnen ontplooien. In 2019 krijgt dit verder vorm en inhoud.

ga terug