Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeentelijke belastingen

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-4.509
-5.275
-9.041
-8.130
912
Kwijtscheldingen
-1.448
-1.521
-1.521
-1.358
163
Lasten heffing en invordering gemeent.belastingen
-3.061
-3.753
-7.520
-6.772
749
Baten
39.555
40.811
44.691
44.637
-54
Baten toeristenbelasting
1.029
852
1.052
1.220
168
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
8.814
9.122
9.122
9.332
210
Lasten heffing en invordering gemeent.belastingen
209
88
4.043
3.616
-427
Baten precariobelasting
382
385
385
426
41
Baten roerende woon- en bedrijfsruimten
7
7
7
5
-2
Baten onroer.-zaakbel.eigenaren (tv OZB woningen)
28.239
29.413
29.163
29.155
-9
Baten hondenbelasting
875
929
904
869
-36
Kwijtscheldingen
0
15
15
15
0

Belangrijkste verschillen

ga terug