Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Financiële hoofdlijnen

Inleiding

Dit onderdeel geeft inzicht in de uitkomst van de rekening van de gemeente 's-Hertogenbosch over 2018. De presentatie van het resultaat gebeurt op hoofdlijnen. Een meer gedetailleerde analyse is opgenomen bij de behandeling van de programma's. Het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat is het sluitstuk van dit onderdeel.

Uitkomst

Verschillenanalyse

Ombuigingen
De taakstelling 2018 in het kader van de ombuigingstaakstelling 2016-2019 bedraagt in totaal € 8,4 miljoen. Deze ombuigingen zijn op één post na conform voorstel gerealiseerd. De niet gerealiseerde ombuiging betreft de taakstelling op beschermingsbewind. Met alle inspanningen op het vlak van vroegsignalering en samenwerking met bewindvoerders is de groei van de uitgaven beschermingsbewind afgezwakt. Van een afname is echter geen sprake. We continueren de inzet om de instroom in beschermingsbewind te beperken en de uitstroom waar mogelijk te bevorderen. De toename van de aantallen en kosten voor bewindvoering is niet alleen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan de orde, dit is een landelijke trend. Om die reden vinden er ook op landelijk niveau interventies plaats om meer grip te krijgen op dit dossier. De voorgenomen besparing op dit dossier is nu en in de toekomst dan ook niet volledig haalbaar. Vandaar dat in de Begroting 2019 middelen zijn opgenomen om deze ombuiging voor een belangrijk deel te schrappen.

Vennootschapsbelasting (VPB)
Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening is nog steeds geen definitieve aangifte gedaan voor het eerste jaar waarin we VPB plichtig zijn (2016). Wel hebben we middels een vaststellingsovereenkomst duidelijkheid verkregen over de fiscale openingsbalans voor het grondbedrijf. Op basis van die openingsbalans hebben we onze voorlopige VPB berekeningen 2016 en 2017 herzien en een concept berekening opgesteld voor 2018. Die berekeningen leiden ertoe dat we over alle drie de jaren geen VPB hoeven af te dragen. De eerder genomen VPB last is teruggedraaid en toegevoegd aan de reserve van het grondbedrijf.

Voorstel bestemming rekeningresultaat
Het rekeningresultaat bedraagt € 0,5 miljoen positief. Onze bestendige gedragslijn is het verwerken van het rekeningresultaat in de algemene reserve.

Het streefniveau van de algemene reserve is 15% van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (exclusief de integratieuitkering voor het sociaal domein). Voor 2018 is dit € 24,9 miljoen. De werkelijke stand van de algemene reserve per 31 december 2018 is € 23,4 miljoen. Door het verwerken van bovenstaand voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat neemt de algemene reserve toe tot € 23,9 miljoen.

ga terug